ARQUITECTURA:

Redacció projectes obra nova

Redacció projectes reforma i rehabilitació

Coordinació de seguretat obres

Direcció d’obra

Project managment

HABITATGE:

ITE.Inspeccions tècniques de l’edifici

Cèdules habitabilitat

Certificats energètics

Peritatges

URBANISME:

Projectes segregacions i reparcel·lacions terrenys

Projectes legalitzacions habitatges

Estudis viabilitat

Projectes divisió horitzontal

ENGINYERIA :

Projectes d’obertura d’activitats

Plans d’autoprotecció i protocols de  seguretat

Projectes elèctrics en Baixa tensio

Projectes Instal·lacions

Projectes Contra Incendis

Projectes de Naus industrials